//

การเรียนภาษาอังกฤษโฉมใหม่

neo (next-generation english online) นีโอ คืออะไร

การเรียนรู้ภาษาอังฤษแบบ 1:1 ผ่านระบบออนไลน์ กับโค้ชต่างชาติ

ภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

แอพพลิเคชั่นเพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป DynEd Plus

neo (next-generation english online) นีโอ ทำงานอย่างไร

Higher Leanrning Education

DynEd สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

แอพพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูล MyDynEd

What is CEFR?

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน

การรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษของ DynEd

MyDynEd App Certification Tile

วิดีโอแนะนำการเรียน 1 – เริ่มต้นการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 4 – แนะนำหลักสูตร

SOV4-Advancing

วิดีโอแนะนำการเรียน – แนะนำการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 2 – การประเมินผลความสามารถ

วิดีโอแนะนำการเรียน 5 – ฝึกฝนทักษะการพูด

วิดีโอแนะนำการเรียน – ติดตามผลการเรียนรู้

วิดีโอแนะนำการเรียน 3 – การยืนยันความสามารถ

วิดีโอแนะนำการเรียน – วิธีการเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

//